S7-200 CPU 附加的模块个数

不同型号的CPU所带的扩展模块数目不同。

表1. 扩展模块连接个数

CPU型号 模块连接个数
CPU221 -
CPU222 2
CPU224/224 XP 7
CPU226 7

表2. 智能扩展模块连接个数

CPU型号 特殊模块最大连接个数
EM241 EM253 EM277 CP243-1 CP243-2 SIWAREX MS
CPU221 - - - - - -
CPU222 2 1 2 1 1 2
CPU224/224 XP 7 3 4 1 2 4
CPU226 7 5 6 1 2 7

模块的连接个数受电源预算的限制。

CP 243-2 模块要占用两个模块的地址。

模块安装

每个S7-200 模块都自带一根带状I/O总线电缆,如果该电缆满足模块之间的安装宽度需求,可直接将该电缆插接在其它模块上的10针插槽内,如下图: