S7-200 CN CPU 订货号

西门子于 2005 年 12 月 16 日正式发布了 S7-200 CN 系列产品。产品系列中包括 S7-200 CN CPU 和 S7-200 CN EM 扩展模块。

表 1. S7-200 CN CPU 订货号

型号 规格 S7-200 CN
订货号
SIMATIC S7-200
订货号
列表价
(RMB)
CPU 222 CN DC/DC/DC,
8 输入/6 输出
6ES7 212-1AB23-0XB8 6ES7 212-1AB23-0XB0 1,826.12
AC/DC/继电器,
8 输入/6 输出
6ES7 212-1BB23-0XB8 6ES7 212-1BB23-0XB0 1,965.92
CPU 224 CN DC/DC/DC,
14 输入/10 输出
6ES7 214-1AD23-0XB8 6ES7 214-1AD23-0XB0 2,699.86
AC/DC/继电器,
14 输入/10 输出
6ES7 214-1BD23-0XB8 6ES7 214-1BD23-0XB0 2,839.66
CPU 224XP CN DC/DC/DC,
14 输入/10 输出
6ES7 214-2AD23-0XB8 6ES7 214-2AD23-0XB0 4,325.01
AC/DC/继电器,
14 输入/10 输出
6ES7 214-2BD23-0XB8 6ES7 214-2BD23-0XB0 4,499.76
CPU 226 CN DC/DC/DC,
24 输入/16 输出
6ES7 216-2AD23-0XB8 6ES7 216-2AD23-0XB0 4,857.99
AC/DC/继电器,
24 输入/16 输出
6ES7 216-2BD23-0XB8 6ES7 216-2BD23-0XB0 5,085.17

S7-200 CN 产品中目前不包括 CPU 221。 您的产品选型或方案确认需求需要结合工艺、应用场合等因素综合考虑,以上是仅从技术角度给您的建议,仅作参考不作为最终的订货依据,最终方案请与西门子销售或经销商确认。