LOGO! 8.FS5 设备系列的新功能

LOGO! 8.FS4 设备系列的新功能

LOGO!Soft Comfort V8.1 新功能

LOGO!Soft Comfort V8.1 提供了以下新功能: