3TF订货号含义如何理解

3TF订货号含义请参见下图

1.订货号4位和第5位代表规格代码,由这两位代码可以看出380V下AC-3的额定工作电流,详细电流请参见下表:

规 格 30 31 32 33 34 35 40 41 42 43 44 45
电流/A 9 12 16 22 32 38 9 12 16 22 32 38
规格 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56  
电流/A 45 63 75 85 110 140 170 205 250 300 400  

2.第六位代表常开触点的数量,第七位代表常闭触点的数量

eg:图中六、七两位是22 ,那么辅助触点就是两开两闭(2NO+2NC)

3.第8,9两位代表线圈电压的规格类型,OX代表交流,1X代表直流

4.第10 ,11位是线圈电压等级的代码。详细代码可参见下图:

(1)交流

(2)直流