PCS 7 APLAdvanced Process Library)高级过程库

·         APL库基本介绍

·         APL操作员手册

Ø  APL操作员权限

·         APL库的典型回路设计手册(MOTL/Valve/PIDConL

·         APL中的重要概念与功能

Ø  为什么APL库大量使用结构体编程

Ø  功能块的模式介绍(可实现就地模式

Ø  单位的设定

Ø  量程的设定

Ø  报警限值的设定

Ø  电机/阀门的安全位置

Ø  斜坡功能(RAMP

Ø  功能块的状态字

Ø  功能块的Feature

Ø  功能块的OS_Perm

Ø  面板之间的跳转

·         APL库常用功能块介绍

Ø  APL库的通道驱动块介绍

Ø  APL库的电机功能块介绍

Ø  APL库的阀门功能块介绍

Ø  APL库的PID功能块介绍

Ø  APL库的联锁功能块介绍

·         一个编程例子

·         开发用户自己的APL风格功能块

·         技术文档下载