PCS 7系统中的语言

1.    WINDOWS系统语言设置

2.    SIMATIC MANAGER界面语言设置

3.    PCS 7 项目语言设置

4.    OS语言设置

5.    PCS 7 多语言切换

6.    PCS 7 亚洲/欧洲版本差异

7.    参考文档下载