PCS7系统中的通讯方案

·         与西门子产品的通讯方案

Ø  S7-400HS7容错通讯方案

Ø  S7-400HS7-200通讯

Ø  S7-400HS7-300通讯

Ø  S7-400HS7-1500通讯

Ø  S7-400H与驱动产品的通讯:G120, S120

Ø  CP1613/CP1623应用与常见问题

Ø与触摸屏面板通讯

·         与第三方设备的通讯方案

Ø  OPC

Ø  PCS 7 OpenPCS7

Ø  MODBUS

Ø  MODBUS RTU

Ø  MODBUS TCP

·         西门子现场总线方案

Ø  PROFIBUS DP

Ø  PROFIBUS PA

Ø  PROFINET IO

·         ASOS通讯

Ø  S7-400HS7容错通讯方案

Ø PC站组态

·         服务器客户机通讯