WinCC C脚本置位/复位/取反

1.1.常使用的C脚本函数如下表

变量类型

数据类型

获取变量值的函数

设置变量值的函数

二进制变量

BIT

GetTagBit

SetTagBit

有符号 8 位数

CHAR

GetTagSByte

SetTagSByte

无符号 8 位数

BYTE

GetTagByte

SetTagByte

有符号 16 位数

SHORT

GetTagSWord

SetTagSWord

无符号 16 位数

WORD

GetTagWord

SetTagWord

有符号 32 位数

LONG

GetTagSDWord

SetTagSDWord

无符号 32 位数

DWORD

GetTagDWord

SetTagDWord

浮点数 32 IEEE 754

FLOAT

GetTagFloat

SetTagFloat

浮点数 64 IEEE 754

DOUBLE

GetTagDouble

SetTagDouble

文本变量,8 位字符集

TEXT8

GetTagChar

SetTagChar

文本变量,16 位字符集

TEXT16

GetTagChar

SetTagChar

文本参考(仅适用于内部变量)

TEXTREF

GetTagChar

SetTagChar

1-1 C脚本常见函数

1.1.1常见置位复位取反

1.   二进制变量 "TAG1_BOOL1" 进行置位复位取反操作

1  按钮-->对象属性-->事件-->单击鼠标C动作填入代码如下

1-1 对二进制变量进行置位

 

1-2 对二进制变量进行复位

 

1-3 对二进制变量进行取反